Obchodné podmienky - audiosan

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Úvodné ustanovenia
 • Juraj Riečan-Audiosan
 • Športová 28Slovenská Ľupča
 • IČ: 41181352DIČ:1049030686
 • mobil:  0904 182 646
 • e-mail: audiosan@audiosan.sk

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj                                                                                                                             
Dolná 46                                                                                                                                                                                    
974 00 Banská Bystrica
Obchodné podmienky sú zmluvnými ustanoveniami, ktoré upravujú a vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán a to kupujúceho ( spotrebiteľa) ďalej len „kupujúci“ a predávajúceho (dodávateľa) ďalej len „predávajúci“ pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami prevádzkovateľa Juraj Riečan-AUDIOSAN
Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, je odoslaná objednávka kupujúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu) sa stáva kúpna zmluva uzatvorenou. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všetky prijaté objednávky považuje predávajúci za záväzné.
Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu objednaný tovar podľa dodacích podmienok, pričom garantuje dodanie správneho tovaru.

Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný:
 •  Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo  vybaviť na                  prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 •  Odovzdať kupujúcemu  spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady            predísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
 •  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 •  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote          určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom            plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné        prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
 • Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


Ceny
 Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Za tovar u nás zakúpený v hodnote do 500,-eur bude účtované poštovné zobrazené v nákupnom košíku. Súčasťou dodávky je ako daňový doklad faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list aj ako záručný list. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ je tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny – t.j. kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. V internetovom obchode sa spravidla uvádza u výrobkov obvyklá cena, ktorá vychádza z odporúčaných maloobchodných cien výhradných distribútorov, teda za takúto cenu spravidla môže byť zakúpený výrobok v bežných obchodoch.

Objednávka
 Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí –to znamená vyplnenie všetkých políčok v objednávkovom formulári označených predávajúcim ako povinné. Po uskutočnení nákupu Kupujúci obdrží e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky, ktorý bude obsahovať nakúpený tovar spolu s kúpnou cenou nákupu. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť všetky platné objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom: e-mailom alebo telefonicky. K overeniu objednávky dochádza spravidla pri objednávke väčšieho rozsahu.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení (tieto informácie budú použité výlučne pre potreby vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím osobám a subjektom).
Dodacie podmienky
 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
Po záväznom potvrdení objednávky bude zaslaný objednaný tovar v čo najkratšom čase. Priemerná doba doručenia je 4-15 pracovných dní o čom bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.
Objednaný tovar je doručovaný prostredníctvom kuriéra prepravnej spoločnosti. Po dohode si môže kupujúci tovar vyzdvihnúť aj osobne.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, nedodanie tovaru kupujúcemu zavinené doručovateľskou spoločnosťou alebo uvedením nesprávnej adresy dodania tovaru kupujúcim.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je zákazník oboznámený SMS-správou, telefonicky alebo e-mailom a na želanie si môže Kupujúci vyžiadať podacie číslo zásielky.
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi.

Pri doručení tovaru kuriérom prepravnej spoločnosti je doba doručenia zásielky zvyčajne do 2 pracovných dní odo dňa expedovania tovaru zo skladu. Kuriér Kupujúceho pred doručením telefonicky skontaktuje. V prípade, že kuriér nezastihne Kupujúceho na uvedenej adrese, bude kuriér kontaktovať Kupujúceho na uvedenom telefónnom čísle a dohodne s Kupujúcim náhradný termín pre doručenie zásielky.

V prípade, že objednávka obsahuje viac kusov, druhov tovaru a nie všetky druhy/kusy sú na sklade, objednávka bude  vybavená po dohode s kupujúcim celá alebo po častiach, pričom bezodkladne sa odosiela tovar, ktorý má predávajúci na sklade. Ostatný tovar bude dodaný ihneď po doplnení skladu. O tejto skutočnosti bude Kupujúci informovaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, ktorá mu bola oznámená. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje dodávateľovi zaplatiť pokutu vo výške ceny prepravy (náklady na dopravu) do 7 dní na jeho účet  IBAN 1411000000002611221143 vedený v Tatra Banke. Náhrada škody tým nie je dotknutá.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej firmy, ktorý zásielku doručoval.
Tovar sa považuje za riadne odovzdaný, momentom kedy bol odovzdaný na prepravu 1. dopravcovi.


Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase odovzdania prvému dopravcovi.


Platobné podmienky
Kupujúci si môže vybrať úhradu kúpnej ceny tovaru z nasledovných spôsobov
• Dobierka - peniaze za tovar sú zaplatené až pri prevzatí tovaru kuriérovi prepravnej spoločnosti (Kúpna cena tovaru     je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku),
• Bankový prevod - za tovar sa platí vopred na bankový účet IBAN 1411000000002611221143 vedený v Tatra Banke. Ako variabilný symbol sa použije číslo objednávky. Po obdržaní platby bude tovar vyexpedovaný a zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári podľa doby uvedenej v dodacích podmienkach a bude Vám pridaná zľava 2%.
Formu platby za tovar si vyberie Kupujúci počas kompletizovania objednávky.


Informáciu o odoslaní a termíne, kedy zásielka bude doručená obdrží Kupujúci e-mailom alebo telefonicky.


Zľavy a akcie
Registrovaným zákazníkom (kupujúcim), alebo pri väčšom objeme obchodu môže predávajúci prideľovať zľavy. Zľavy môžu byť poskytované aj pri rôznych predajných alebo podporných akciách, pričom zľavy na akciový tovar platia len do vypredania zásob. Ak takýto prípad nastane ešte pred skončením akcie, predávajúci si vyhradzuje právo na skoršie ukončenie akcie. Rôzne typy zliav sa nedajú kombinovať, pokiaľ predávajúci neurčí inak.


Stornovanie objednávok, odstúpenie od zmluvy
Svoju objednávku môže kupujúci stornovať do 24 hodín od jej uskutočnenia. Stornovanie kupujúci oznámi predávajúcemu e-mailom: audiosan@audiosan.sk
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
Predávajúci neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky! Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne pre vrátenie tovaru v uvedenej lehote (určujúci je dátum na zásielke potvrdený poštou), odoslaný tovar musí byť kompletný v pôvodnom obale bez porušenia pečate a ochrannej fólie nepoškodený a bez známok použitia. V opačnom prípade nemôže byť akceptované vrátenie tovaru.


Ak kupujúci vráti tovar v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú uhradil kupujúci za objednaný tovar. Predávajúci sa     zaväzuje uhradiť kupujúcemu zaplatenú sumu resp. zaplatenú sumu poníženú o vzniknutú škodu po vrátení objednaného tovaru. Ak tovar zaslaný kupujúcim nespĺňa podmienky pre vrátenie tovaru, bude tento zaslaný naspäť kupujúcemu. Náklady na prepravu vráteného tovaru bez udania dôvodu kupujúcim, kuriérom idú na ťarchu kupujúceho. Ak budú náklady na prepravu vráteného tovaru bez udania dôvodu kupujúcim na ťarchu predávajúceho tento má právo zásielku neprevziať, a tak sa zásielka vráti späť kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve o tejto skutočnosti je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.


Záruky a reklamácie
Internetový obchod poskytuje záručnú dobu na predávaný tovar 24 mesiacov , ak nie je uvedené inak, v súlade s platnými právnymi predpismi. Záruka na tovar je rovnaká, ako pri nákupe v bežnej predajni. Všetky reklamácie budú vybavené do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru. Pokiaľ k vybaveniu reklamácie bude potrebné stanovisko dodávateľa, o čase, spôsobe a ďalšom postupe vybavenia reklamácie bude kupujúci ihneď informovaný.

Postup pre vybavenie reklamácie:
•  telefonicky na t.č.: 0904 182 646
•  e-mailom na : audiosan@audiosan.sk
•  písomne na adresu: Juraj Riečan-AUDIOSAN, Športová 28, 976 13, Slovenská Ľupčapotrebné je odoslať reklamovaný tovar spolu s dokladom o zaplatení, teda dokladom o kúpe (príjmový doklad, faktúra....)     krátkym popisom vady tovaru.
POZOR: Aby Kupujúci mohol byť priebežne informovaný o priebehu reklamácie, je potrebné uviesť kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo Kupujúceho.

V prípade oprávnenej reklamácie (uznania reklamácie) bude spôsob jej vybavenia nasledovný:
• ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu zakúpeného výrobku, kupujúci má nárok na výmenu vadného  tovaru za bezchybný. Pokiaľ to nebude možné, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na odobratí iného tovaru z jeho ponuky, alebo predávajúci vráti peniaze za reklamovaný tovar prevodom na účet kupujúceho – kupujúci je povinný oznámiť písomne, resp. e-mailom potrebné údaje o účte, ktoré sú potrebné k uskutočneniu prevodu peňazí.
• ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, kupujúci má nárok na jej bezplatné odstránenie, resp. výmenu tovaru za bezchybný. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie t.j. či odstráni závadu, alebo vymení tovar.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, mechanickým poškodením, opotrebovaním. Rovnako sa záruka nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy. Zásielku s reklamovaným tovarom sa odporúča poistiť a zaslať doporučene, nakoľko predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá. Pomôže to Kupujúcemu získať informáciu, kde sa zásielka nachádza, pretože Predávajúci nevie posúdiť reklamáciu niečoho, čo neobdržal.

Predávajúci neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky! Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne pre vrátenie tovaru v uvedenej lehote (určujúci je dátum na zásielke potvrdený poštou), odoslaný tovar musí byť kompletný v pôvodnom obale bez porušenia pečate a ochrannej fólie nepoškodený a bez známok použitia. V opačnom prípade nemôže byť akceptované vrátenie tovaru.
Článok IX – Alternatívne riešenie sporov
1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Článok X – Záverečné ustanovenia
1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať

Návrat na obsah